Zorg en Welzijn
Binnen het domein van Zorg en Welzijn is er in de afgelopen collegeperiode veel in verandering gebracht. De zorg is gekanteld en de zorgvragers worden meer zelf verantwoordelijk gemaakt. Dat heet “in de eigen kracht brengen”. De ONP/PSP’92 is voorstander van verantwoordelijkheden bij de burger laten, maar vraagt ook aandacht voor hen die het niet zonder hulp of steun kunnen. Ook zijn er mensen die geen hulp vragen, maar het wel nodig hebben. Deze mensen moeten in beeld blijven van de zorg.

Waar we gereserveerd tegenover staan is de ontwikkeling om eerst familie, vrienden, buren en kennissen te benaderen als er een hulpvraag is. Zorgvragers willen ook gewoon een ‘mens onder de mensen’ kunnen zijn en niet altijd een cliënt of patiënt.

Waar we positief tegen aan kijken is het Sociale Wijkteam. Zij kunnen werkelijk outreachend werken in een wijk. Wij zijn voor deze ontschottende concepten. Nijmegen zou zich meer kunnen laten inspireren door het WIJeindhoven-concept. Zij werken met generalisten die basiszorg en basiswelzijn leveren.

De ONP/PSP’92 maakt zich zorgen om de mensen die geen of onvoldoende netwerk hebben. De overheid is dan voor ons aan zet om te handelen en dus te zorgen voor zorg.

Zorgvragers willen de regie over hun zorgcontacten kunnen blijven regisseren. Het PGB is hier een goede vorm voor. Zo kunnen zorgconsumenten zelf hun aanbieder kiezen. Maar ook binnen het zorgcontact moet de zorgvrager de regie in handen hebben, voor zover dat mogelijk en verstandig is. Wij zijn dus voor samenspraak in de zorgverlening.

Wat in het kader van zorg en welzijn belangrijk is in onze ogen is de wil om te zien naar elkaar. Als praktijkvoorbeeld benoemen wij een voetbalvereniging, waar jongeren elkaar van jongs af aan zien na schooltijd en met elkaar op een sportieve manier een vrije tijdsbesteding hebben. Ouders zien elkaar op zondag tijdens en na de wedstrijd en de gemeenschap bespreekt het reilen en zeilen van elkaar. In kernen als Ravenstein functioneert dit zo prima. We zouden graag meer van dergelijke netwerken in Nijmegen, in de wijken, zien.

In veel Nijmeegse wijken is een actief wijknetwerk aanwezig: van ondernemers, wijkraad, cliënten(organisaties) en sportvereniging tot kerk of moskee en andere wijkprofessionals zoals de wijkagent, de woonconsulent, de directeur van de Open Wijkschool en nog anderen. Dit netwerk kan waar wenselijk ingezet worden in het sociale wijkbeleid. Waar we voor willen waken is het gevoel dat je als wijkbewoner in de gaten wordt gehouden. Dat is wat in kleine kernen als Ravenstein en vroeger in Lent ook nog voorkomt. Soms is dat goed, maar ook vaak niet.

Dak- en thuislozen worden beter geholpen door de gemeente, beginnend bij preventie. Participatiecontracten en adequate schuldhulpverlening worden ingezet als actieve armoedebestrijding. Mensen die onverhoopt dak- of thuisloos zijn, worden goede kansen geboden op toepasselijk werk en goedkope huisvesting.

De ONP/PSP’92 is voor eigen initiatief in de zorgsector. Zo zijn wij voorstander van organisaties als de NUNN en De Verwondering. In 2004 heeft de ONP samen met de VVD en met steun van diverse christelijke organisaties een structurele meerjarensubsidie voor het koffiehuis op christelijke grondslag ‘De Verwondering’ gerealiseerd.

De ONP/PSP’92 maakt zich zorgen over de categorie huurders die na een ontruiming niet meer in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning, omdat de woningcorporaties gezamenlijk een lijn trekken bij acceptatie. Een ontruiming betekent nu defacto dat je nooit meer aan een huurwoning kan komen. Dat is voor de ONP/PSP’92 onacceptabel.

Iedereen heeft een eigen plekje nodig. Voor sommigen is het moeilijk om zonder overlast te wonen. Ook zijn er mensen die zo min mogelijk prikkels moeten krijgen om goed te functioneren. Het concept van de Skaeve huse is hier de oplossing. De ONP/PSP’92 is dan ook voorstander van de realisatie van deze woningen bij Weezenhof. Ook in Nijmegen-Noord zouden er nog enkele van woningen gerealiseerd kunnen worden. Goede communicatie en aandacht voor meldingen van bewoners is hier wel een harde voorwaarde.

Drugsgebruik is een probleem dat zowel vanuit veiligheid als gezondheidszorg kan worden belicht. Vanuit de zorg bekeken wil de ONP/PSP’92 dat het druggebruik niet moet worden gestimuleerd, maar dat de producten die op de markt zijn wel van goede kwaliteit dienen te zijn. Wij laten verslaafden niet aan hun lot over. De ONP/PSP’92 wil dat heroïne op doktersrecept kan worden verstrekt. Dat is beter voor de gezondheid en leefomstandigheden van de gebruikers. Softdrugs komen als medicijn beschikbaar voor patiënten die daarbij baat hebben. Handel in cannabisproducten wordt gelegaliseerd. Via een kwaliteitskeurmerk wordt de handel controleerbaar. Bovendien wordt het druggebruik zo uit de criminele sfeer gehaald. Bij legalisering willen we de leeftijdsgrens voor gebruikers op 21 jaar houden.

Er komt een volwaardige WMO-raad die de gemeente adviseert over Zorg & Welzijnsvraagstukken. Deze WMO-raad komt naast de vier al bestaande gemeentelijke adviescommissies. Deze commissies mogen een kwaliteitszetel bezetten.

In Nijmegen komt een netwerk van informatiepunten – de STIPs – waar mensen die zorg- en welzijnsvragen hebben deze beantwoord kunnen krijgen. Wij zouden deze punten breder willen inzetten. De Dukenburgse Informatheek is recent gesloten. Zij deden aan brede publieksvoorlichting, net als het Open Huis. Wij willen deze zaken integreren.

Minister Rouvoet heeft de Centra voor Jeugd en Gezin geïntroduceerd. Deze Centra werken op een integrale manier aan jeugdzorg en opvoedingsondersteuning. De ONP/PSP’92 vindt het positief dat er gerichte aandacht is voor jeugdwelzijnsbeleid en jeugdzorg.

Jongeren krijgen meer inspraak in de Jeugdzorg. Hun visie op de omstandigheden wordt op waarde geschat. De behoeftes van kinderen worden het uitgangspunt van het werk van jeugdwerkers.

De ONP/PSP’92 wil dat ex-gedetineerden ondersteuning en begeleiding krijgen van Justitie, Reclassering en Gemeente bij de terugkeer in de maatschappij.

Het bureau Sociale Raadslieden helpen jaarlijks vele Nijmegenaren direct of indirect via andere instanties aan deskundig juridisch advies. Omdat de ‘wereld’ zo ingewikkeld is geworden is hier blijvend vraag naar. De ONP/PSP’92 wil de Sociale Raadslieden dan ook behouden.

In de wijken moeten er ontmoetingsplaatsen zijn. Wijkcentra, hobbywerkplaatsen, cafés, de koffiecorner in een supermarkt, huiskamerrestaurantjes, lees- en eetgroepen, gezamenlijke bewonersruimtes… het zijn allemaal waardevolle plekken om elkaar te kunnen ontmoeten. Dit voorkomt ook het sociaal isolement wat velen ervaren.

De ONP/PSP’92 is voorstander van de Open Wijkschool-ontwikkeling. Binnen deze brede scholen komen onderwijs, welzijn en zorg samen op een natuurlijke manier.

Mensen moeten hulp krijgen omdat zij hulp nodig hebben. Aandacht aan doelgroepen omdat zij wit, zwart of roze zijn werkt averechts.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Preventieve acties vanuit de gemeente om dak- en thuisloosheid te voorkomen.
  • Harddrugs en softdrugs op medicinale basis verstrekken.
  • Een WMO-raad en meer inspraak voor jongeren in de jeugdzorg.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij