Seksuele diversiteit
Nijmegen geeft aan iedereen de ruimte om te zijn wie ze zijn. Nijmegen is tolerant en oordeelt niet naar gender van de personen en hun geliefden. Dit is om trots op te zijn en moet gekoesterd worden. Een belangrijk element in bestuurlijk opzicht is het bestaan van de Adviescommissie Homo-lesbisch beleid. De ONP/PSP’92 wil deze adviescommissie behouden.

Nationaal en internationaal zijn in verschillende steden zebrapaden verschenen in de kleuren van de regenboog. Deze staan voor een stad waar iedereen welkom is ongeacht geaardheid of overtuiging. Een regenboogpad is een goed uithangbord voor het feit dat Nijmegen homovriendelijk wil zijn. Helaas wordt een regenboogpad niet erkend als officieel zebrapad, maar het kan wel worden gezien als kunstuiting. De ONP/PSP’92 is dan ook voorstander van het aanbrengen van een regenboogpad. Deze zal op een centrale plaats in de stad moeten worden aangebracht. Wij denken aan het stationsplein.

De roze beweging heeft een nieuwe lokatie in de stad gekregen. De ONP/PSP’92 is blij met deze ontwikkeling en is dan ook voorstander van de aanwezigheid van Het Roze Huis. Deze accommodatie biedt een veilige ruimte voor het belangrijke werk van de roze beweging.

Zo’n 40 procent van de Nederlanders nemen nog steeds aanstoot aan homoseksualiteit. Twee van de drie homo’s, lesbiennes, bi- en transseksuelen (HLBT’ers) hebben nog steeds te maken met sporadisch of zelfs structureel vandalisme, schelden, bespugen of geweld vanwege hun geaardheid. In ons veiligheidsbeleid en binnen het onderwijs moet hier extra blijvend aandacht voor zijn. Ook binnen het aannamebeleid in de werksfeer wordt gediscrimineerd.

Veel HLBT’ers hebben nog altijd een onveilig gevoel. Verbaal geweld en soms ook fysiek geweld blijven voorkomen. Er is angst om aangifte te doen. De ONP/PSP’92 wil dat het mogelijk wordt om anoniem aangifte te doen, eventueel via het Anti Discriminatie Bureau Ieder1Gelijk.

Binnen de sport is homoseksualiteit vaak nog steeds onbespreekbaar. Voetbalclubs geven inmiddels wel aandacht aan HLBT-beleid, maar dat heeft vooral te maken met de verplichting die de KNVB oplegt aan de clubs. Zolang het niet van harte gaat binnen de sport is deze dwang noodzakelijk. Ook de gemeente Nijmegen kan door de subsidierelatie dwingend optreden. Dit geldt ook voor andere sporttakken.

N.E.C. heeft de mogelijkheid om een voorbeeldpositie in te nemen voor de verder groeiende tolerantie in de stad en in de rest van Nederland. Daarom moet ze haar verantwoordelijkheid nemen wanneer er spreekkoren ontstaan voor of tijdens een wedstrijd. Als de arbitrage niet het besluit neemt om de wedstrijd (tijdelijk) te staken, zal N.E.C. zelf haar spelers van het veld moeten halen. Spreekkoren zijn en blijven onacceptabel.

Het “Roze Keurmerk” dat nu door het COC wordt verstrekt aan welzijns- en zorginstellingen zou aan alle instellingen, organisaties en verenigingen moeten worden verstrekt die HLBT-vriendelijk zijn.

De ONP/PSP’92 constateert dat er een nieuwe clash aan het ontstaan is. De ‘nieuwe Nederlander’ moet de ‘roze samenleving’ leren accepteren. We hebben respect voor andere culturen, maar wij vinden wel dat dit wederzijds moet zijn. Extra mogelijkheden moeten er komen voor de allochtone homo-jongeren zich te uiten. Zij zitten tussen twee vuren in. Wij willen dat Dito! meer gefaciliteerd wordt om hierin een rol te spelen. Het Inter-Lokaal, de Adviescommissie Allochtonen en de homo-beweging moeten hier de handen ineenslaan.

Binnen het onderwijs wordt er nu op de middelbare scholen aandacht gegeven aan homoseksualiteit via het project SchoolsOUT. Christelijke scholen zullen dit liever niet door het COC laten verzorgen, maar door roze organisaties uit de eigen zuil. Wij willen hier ruimte aan geven, mits er gemonitord wordt door de gemeente. Aanvullend zou er ook in het beroepsonderwijs aandacht moeten zijn voor seksuele diversiteit. De ONP/PSP’92 is blij met het eigen initiatief van de Gay Straight Alliances. Homo’s en hetero’s werken zo samen aan een open en tolerant schoolklimaat.

Naast het algemene HLBT-beleid zoals dit in de nota “Hand in Hand” staat vermeld moet er specifiek beleid komen voor bi-seksuelen en transgenders. Bi-seksuelen vallen minder op in de samenleving. Transgenders hebben specifieke problemen en zorgvragen. De overheid moet hier extra aandacht voor hebben. De ONP/PSP’92 wil naast aandacht op scholen en binnen opleidingen voor de mainstreamvormen binnen het HLBT-spectrum ook aandacht voor biseksualiteit en transgenders. Binnen de opleidingen Geneeskunde en Psychologie moet in het verplichte lesprogramma specifiek aandacht komen voor transgenderproblematiek. Nu is dat slechts facultatief.

De ONP heeft altijd het principiële standpunt uitgedragen dat huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht (het homohuwelijk) gesloten moeten kunnen worden, maar dat ambtenaren van de burgerlijke stand niet verplicht kunnen worden om deze huwelijken te sluiten. Wel moet de gemeentelijke overheid er zorg voor dragen dat er tenminste een ambtenaar bereid is die de huwelijken wel sluit bij gewetensbezwaren. Zo komen we tegemoet aan beide principes: het principe van gelijke rechten en het principe van geloofsvrijheid.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Zolang homoseksualiteit niet algemeen geaccepteerd is, specifiek aandacht voor HLBT in het veiligheidsbeleid en op scholen.
  • De Adviescommissie Homo/lesbisch beleid behouden.
  • Een regenboogzebrapad op het stationsplein ten teken dat Nijmegen een homovriendelijke stad wil zijn.
  • Homoseksualiteit bespreekbaar maken in de sport.
  • N.E.C. een voorbeeldrol laten innemen en spreekkoren bestrijden door desnoods wedstrijden te staken.
  • Het roze keurmerk aan HLBT-vriendelijke organisaties, verenigingen en instellingen verlenen.
  • Aandacht voor de tegenstrijdige gevoelens van allochtonen bij de roze beweging. Dito! moet een rol krijgen om allochtone jongeren te helpen.
  • Aanvullend beleid waarin bi-seksuelen en transgenders specifiek worden benoemd.
  • Ruimte voor zowel het ‘homo-huwelijk’ en gewetensbezwaarde ambtenaren.
  • Respect voor elkaars opvattingen, want iedereen is gelijkwaardig.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij