Ruimte en Wonen
Nijmegen is de afgelopen jaren wellicht meer dan ooit tevoren het decor geweest van de grote bouwprojecten. Laatste stenen zijn gelegd, funderingen zijn gestort, laatste scheppen zand zijn verplaatst. In het centrum markeerden bouwkranen trots een nieuw stadscentrum in wording. We denken hier aan het nieuwe Plein 1944 en aan het nieuwe Doornroosje. Niet omdat we zo graag stenen en beton zien, maar omdat die stenen en dat beton kansen bieden voor mensen om te wonen, recreëren en winkelen op een moderne manier. Met betrekking tot die plannen en de nieuwe plannen die nu al deels in uitvoering zijn – denk aan de Waalsprong en het Waalfront – zullen we de komende jaren moeten doorpakken. Nijmegen is ruimtelijk nog steeds een stad in beweging en daar is de ONP/PSP’92 trots op.

De ONP/PSP’92 wil informatie transparant voor de burgers beschikbaar hebben. Onderzoek van de Radboud Universiteit heeft uitgewezen dat eigendomsinformatie niet helder voor handen is. Wij bepleiten dan ook dat de gemeente samen met het Kadaster hier aandacht voor heeft. Concreet stellen wij een “Atlas van Eigendom” voor die digitaal geraadpleegd moet kunnen worden.

Een van de sociale grondrechten van deze tijd is het recht van de burger op een goede en betaalbare woning (artikel 22 van de Grondwet). Het is de plicht van de overheid om te voorzien in voldoende en goedgebouwde woningen. Ongeacht de samenlevingsvorm – alleen of met anderen – zal er naar gestreefd moeten worden, dat een ieder de woonruimte krijgt, die hij wenst. In overleg met Stadsregio, provincie en rijksoverheid zal de gemeente een evenwichtige verdeling van nieuw te bouwen woningen moeten aangeven. Het is nodig om nieuwe woningen te bouwen vanwege de nog steeds aanwezige woningnood en het hoge percentage werklozen in de bouwsector.

Een Nijmeegse “Atlas van de leegstand” zou in elk geval aan de basis kunnen staan voor de ontwikkeling van een lokale ‘visie op leegstand’, ontwikkeld door de gemeente samen met de vastgoedsector en omwonende burgers.

Handhaving van resterende natuurgebieden, openbaar groen (parken en veldjes) en andere landschappelijk waardevolle gebieden zal een zwaarwegende factor zijn bij ruimtelijke planning.

We wensen dat indieners van zienswijzen op bestemmingsplannen een uitgebreidere reactie ontvangen op hun opmerkingen. Ook moet deze minder afhoudend en formeel zijn. Indieners van zienswijzen willen graag het gevoel hebben dat zij serieus zijn genomen. De manier waarop het College nu met deze zienswijzen om gaat spreekt de ONP/PSP’92 niet aan.

Er is veel kennis over het ruimtelijke aspect van de stad. Deze kennis zou gebundeld moeten worden en aangevuld moeten worden met enkele outsiders. Zo ontstaat er een Nijmeegs Ruimtelijk Forum, wat vrij kan brainstormen over de ruimtelijke kwaliteit in Nijmegen.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Nieuwe woningen bouwen om de woningnood te stoppen.
  • In de ruimtelijke ordening rekening houden met het behoud van landschap, natuur en openbaar groen.
  • Indieners van zienswijzen serieus nemen door hen fatsoenlijk te antwoorden.
  • Duidelijke en transparante informatie over eigendomsrechten van panden.
  • Een Stadsforum wat vrij kan brainstormen over de ruimte in de stad.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij