Onderwijs
De ONP/PSP’92 is voorstander van de vrijheid van onderwijs (dit is geregeld in artikel 23 van de Grondwet), omdat onderwijs een kind voor een groot deel vormt. Ook waarden en normen worden op school gevormd.

Op school moet er vredesonderwijs worden gegeven. Nijmeegse kinderen groeien op in een wereld, waarbinnen het onrecht en het onbegrip hand over hand toeneemt. Omdat de PSP’92 van mening is dat vrede alleen bereikt kan worden door het doen van gerechtigheid omvat het vredesonderwijs veel meer dan het praten over be- en ontwapening. Het vredesonderwijs dient de aandacht te vestigen op onrecht en vooroordeel. Het vredesonderwijs impliceert een houding ten opzichte van elkaar waarbinnen iedereen tot zijn recht komt. Daarom zal het onderwijs rollenpatronen dienen te doorbreken en zowel in voorlichtende zin als in de praktijk meisjes en vrouwen meer kansen moeten bieden. Daarom zal er intercultureel onderwijs moeten zijn dat gelijke kansen geeft aan verschillende etnische groepen en culturen door onderwijs in eigen taal en cultuur. Bovendien dient het onderwijs de consequenties van een multiculturele samenleving voor alle leerlingen uit te werken. Daarom zal er geïntegreerd met andere vakken aandacht geschonken moeten worden aan vraagstukken over oorlog en vrede, Derde Wereldproblemen en milieuvraagstukken.

De ontwikkeling op basisscholen van de SPIL-functie (Spelen, Integreren, Leren) met voor-, tussen- en naschoolse opvang speelt in op de trend dat steeds vaker beide ouders werken. Allochtonen gaan overigens in deze ontwikkeling nog onvoldoende mee. De ONP/PSP’92 wil dat alle scholen plekken worden waar je kunt spelen, integreren en leren. Hiermee willen we een ‘witte vlucht’ tegengaan.

De ONP/PSP’92 vraagt aandacht voor alle soorten voortgezet onderwijs. Nijmegen is een stad waar veel hoger opgeleiden zijn (HAVO/HBO en VWO/WO), maar er zijn ook een grote vestiging van het ROC en een AOC. Deze beroepsopleidingen zijn de kraamkamer van alle beroepskrachten: de jongens en meisjes met de gouden handjes aan het bed of in de bouw.

De ONP/PSP’92 vindt het belangrijk dat er op scholen medezeggenschapsraden zijn waar ook leerlingen en studenten in zetelen. De gemeentelijke overheid gaat er weliswaar niet over, maar we willen wel dat de gemeente contact onderhoud met deze democratische organen in de scholen. Zo komen de geluiden uit het onderwijsveld en van de jongeren steviger binnen op het Stadhuis en dat vinden wij een meerwaarde hebben voor het beleid.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Speciale aandacht voor vrede, emancipatie, milieu, natuur en andere culturen in het onderwijs.
  • Basisscholen waar je kunt spelen, integreren en leren.
  • Niet alleen aandacht voor het hogere en wetenschappelijk onderwijs, maar ook voor het middelbaar beroepsonderwijs. We willen een onderwijsstad in balans.
  • De gemeente en de medezeggenschapsraden meer contact met elkaar laten hebben, zodat de geluiden van de scholen beter doorklinken op het Stadhuis.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij