Jeugd
Als ONP/PSP’92 zien we jongeren als een belangrijke groep in de samenleving. De jeugd heeft de toekomst. Jongeren hebben specifieke eigenschappen en specifieke vragen. Ze zijn overal, en we willen ze niet apart in een hokje stoppen. Met een heel groot deel van de jongeren in Nijmegen gaat het goed. Ze gaan naar school, werken, zijn actief bij een sportclub etc. Voor deze jongeren doet de gemeente weinig 'extra', zij redden zichzelf goed. Toch vinden wij dat er ook voor de jongeren die geen overlast veroorzaken goede voorzieningen moeten zijn. Zij verdienen ook inzet en hun wensen mogen ook vervuld worden.

Er zijn echter ook jongeren die minder kansen zien of hebben, of kwetsbaar zijn vanwege bv. een licht verstandelijke beperking. Of jongeren die iets heftigs meemaken en hierdoor kwetsbaar worden. Of risico lopen in hun thuissituatie. Deze jongeren en hun ouders, willen we ondersteuning bieden om ze klaar te maken voor de volwassen samenleving. Dit gebeurt op veel verschillende beleidsterreinen. Met name onderwijs, sport, werk en inkomen, cultuur en zorg.

Jongeren worden in uiteenlopende trajecten klaargestoomd om een plaats in de samenleving in te nemen. In een marktgerichte maatschappij staan niet de noden van de bevolking centraal, maar de winsten. Daarom komen idealen van jongeren voor een betere collectieve samenleving in botsing met de kille werkelijkheid van individueel winstbejag. Problemen als jeugdcriminaliteit, werkloosheid, drugs-, seks- en alcoholmisbruik en schulden, zijn hiervan uitingen. Beheersingsmaatregelen richten zich doorgaans op afstraffing en niet op betrokkenheid en oplossingen van jongeren zelf. Het beleid heeft daarom slechts een averechts effect met het risico dat jongeren hun toekomst weggooien en herkansing er vaak niet meer in zit.

Dak- en thuisloosheid onder jongeren en jongvolwassenen is een zorgpunt voor de ONP/PSP’92. Door de stringente handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor jeugdvoorzieningen dreigen zij maar al te vaak tussen wal en schip te vallen. De ONP/PSP’92 is sterk pleitbezorger van de warme overdracht van 18-jarigen tussen organisaties en instanties. De opvolger van Sancta Maria, Vince, dient voldoende capaciteit te hebben.

De ONP/PSP’92 vindt dat jongeren recht hebben op een eigen ontplooiing. Jongeren hebben recht op een wereld waarin zijzelf een democratische bijdrage leveren. De ONP/PSP’92 is dan ook voorstander van een Jongerengemeenteraad.

Jeugdbeleid moet goed ingespeeld zijn op de behoefte van jongeren. De ONP/PSP’92 wil graag preventief werken aan de toekomst van jongeren. We investeren liever aan de voorkant in zorg, educatie en activiteiten, dan in repressieve maatregelen. Innovatieve en 'effidence based' methodes hebben hierbij onze steun.

Het project “Op Jezelf” moet verder uitgerold worden in alle wijken van Nijmegen. Oudere jongeren worden begeleid in de start van hun volwassen leven. Er komt veel op jongvolwassenen af: zelfstandig financiën regelen, verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, van school naar werk of uitkering, zelfstandig wonen… Daar is soms begeleiding en hulp bij nodig. Het traject “Op Jezelf” voorziet hierin.

De scouting is in Nijmegen een organisatie die niet erg zichtbaar is, terwijl zij op recreatief en opvoedkundig vlak belangrijk is voor vele jongeren. De scouting zou op meer fronten ingezet kunnen worden door de gemeente. De ONP/PSP’92 bepleit dan ook dat er warmere contacten komen met de scouting. Zij hebben ook steun nodig waar het gaat om accommodaties in de stad.

De ONP/PSP’92 vindt het belangrijk dat het jongerenwerk ook positieve aandacht heeft voor pestgedrag rondom diversiteit.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Problemen die jongeren ervaren samen met hen oplossen.
  • Een jongerengemeenteraad die aan het College en Raad adviezen kan geven over alles wat jongeren bezig houdt.
  • Jeugdbeleid moet inspelen op de behoeften van de jongeren.
  • Investeren in preventie en minder in repressie.
  • Jongerenoverlast voorkomen door verschillende activiteiten aan te bieden die jongeren ook echt aanspreken.
  • Meer aandacht voor de scouting.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij