Integriteit
Voor de ONP/PSP’92 is integriteit een zeer wezenlijke factor in ons bestuurlijk handelen. De ONP heeft in de afgelopen raadsperiode op verschillende momenten met integriteitskwesties geworsteld. Dit heeft te maken met de samenwerking binnen ‘nieuw Leefbaar Gelderland’ met de gemeenteraadsfractie ‘nieuw Leefbaar Arnhem’. In het jaarverslag 2013 van ‘nieuw Leefbaar Gelderland’ wordt er dieper ingegaan op deze kwesties.

De ONP/PSP’92 is principieel van mening dat het functioneren van een gemeenteraadslid alleen door de kiezers beoordeeld kan worden. Dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen die elke 4 jaar worden gehouden. Een raadslid is een gekozen volksvertegenwoordiger en is daarmee onderdeel van het hoogste orgaan van de gemeente. Een raadslid is niet weg te sturen, zolang hij aan de vereisten die in de Kieswet en in de Gemeentewet staan kan voldoen. Hierbij moet wel de menselijke situatie in ogenschouw worden genomen. Als een raadslid bedreigd wordt – om welke reden ook – dient hij bescherming te krijgen, wat zelfs kan betekenen dat hij tijdelijk – hoewel formeel ingeschreven in de burgerlijke stand van de eigen gemeente – praktisch in een andere gemeente verblijft. De democratie is sterker dan groepen die eigen rechter willen spelen.

Integriteit speelt ook op vele vlakken. Voor alle betrokkenen bij de gemeentelijke overheid geldt dat zij betrouwbaar, eerlijk en integer behoren te handelen. Dit geldt ook voor gemeenteraadsleden. Het gaat hierbij om meer dan het aannemen van een cadeautje. Burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren dienen zich ook te onthouden van inmenging in besluiten waar zij direct of indirect een zakelijk of privé-belang bij hebben.

De Gedragscode Politieke Ambtsdragers van de gemeente Nijmegen is een belangrijk document, en de uitgangspunten van dit document zijn door onze kandidaten ieder afzonderlijk onderschreven. Ook hebben onze kandidaten zich tegen racisme en discriminatie uitgesproken. Tenslotte hebben onze kandidaten verklaard geen strafblad of crimineel verleden te hebben. Deze verklaringen zijn op 7 februari 2014, de dag van de vaststelling van de kieslijsten, aan burgemeester Hubert Bruls overhandigd.

In de provincie Gelderland kennen de Staten de “Dag van de Integriteit”. De ONP/PSP’92 wil graag dat de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad ook een dergelijke dag van bewustwording organiseert.

Het is een goede zaak dat giften, declaraties en nevenfuncties van bestuurders openbaar worden gemaakt. Wij willen dit graag uitbreiden naar topambtenaren. Zowel ONP als PSP’92 hebben een giftenreglement ingesteld. In dit reglement staat dat wij giften openbaar maken.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Integriteit in het bestuurlijk handelen van de overheid in het algemeen en de volksvertegenwoordiging in het bijzonder tot kernpunt maken.
  • De democratie als groot goed beschermen.
  • De dag van de gemeentelijke integriteit invoeren, naar Gelders model.
  • Giften, declaraties en nevenfuncties openbaar maken.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij