Financiën
Jaarlijks stelt de gemeenteraad de Perspectiefnota, de Stadsbegroting en de Jaarrekening vast. Samen met de Voorjaarsnota en de Najaarsnota vormen deze documenten het financiële en algemene kader waarbinnen Burgemeester en Wethouders werken. Met name de Perspectiefnota is het moment waarbij de gemeenteraad haar wensen en concrete verlangens inbrengt om die op te laten nemen in de Stadsbegroting. De ONP/PSP’92 is van mening dat burgers en organisaties bij dat proces beter en interactiever betrokken moeten worden. Het idee van de Burgerbegroting is het onderzoeken waard. Hier formuleren bewoners zelf voorstellen voor de begroting.

De Stadsbegroting en de Jaarrekening zijn twee documenten waarin al het reilen en zeilen van de gemeente Nijmegen staan vermeld. Het zijn echter ook dikke en voor burgers moeilijk te doorgronden documenten. Toch zou het goed zijn als de bevolking weet wat er in deze stukken staan. Daarom bepleit de ONP/PSP’92 de uitgave van een halfjaarlijkse begrotingskrant die huis aan huis verspreidt kan worden.

Ook voor raadsleden zijn de Stadsbegrotingen en Jaarrekeningen forse documenten. Wij bepleiten een dashboard waarop op maximaal 2 A4’tjes is op te maken hoe het staat met de gemeentelijke financiën en met de topprioriteiten van de stad.

Het Collegeakkoord en het daaropvolgende Collegewerkprogramma moeten SMART geformuleerd worden. Dat geldt ook voor de Stadsbegrotingen. Pas als er heldere doelen zijn geformuleerd in de plannen kan er in de verantwoording concreet worden geëvalueerd.

Het spreekt voor zich dat wij sluitende meerjarenprogrammabegrotingen wensen.

De gemeente Nijmegen werkt op veel fronten samen met andere gemeenten. Vaak gebeurt dit in een Gemeenschappelijke Regeling. De gemeenten brengen dan geld in, zodat er een gezamenlijk bestuur (en organisatie) kan beslissen over (en werken aan) maatregelen, beleid en uitvoering. Dit bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten. Vaak zijn dat wethouders en heel soms raadsleden. De gemeenteraad wordt betrokken door terugkoppelingen en het voorgelegd krijgen van voorstellen als begroting, jaarstukken en belangrijke beleidsdocumenten. De gemeenteraad kan ook vragen stellen aan deze vertegenwoordigers. Dit gebeurt in de praktijk niet. De ONP/PSP’92 is voorstander van gemeentelijke samenwerking, maar wil wel dat onze eigen volksvertegenwoordigers actief betrokken worden en zijn. Naast de formele middelen die we hier al noemden willen wij dan ook dat de gemeentelijke vertegenwoordigers ieder kwartaal in de gemeenteraad een korte mondelinge terugmelding doen over hun activiteiten in de regeling.

Volksvertegenwoordigers en bestuurders hebben zware verantwoordelijkheden. Zij mogen daar ook voor beloond worden. De hoogte van deze salarissen moeten echter wel openbaar zijn en moeten redelijk zijn. Directeuren en bestuurders van instellingen die (deels) met gemeentelijk of ander overheidsgeld worden bekostigd mogen geen exorbitante salarissen ontvangen.

Landelijke politieke partijen worden gesubsidieerd door de landelijke overheid. Provinciale en lokale partijen worden niet gesubsidieerd. De ONP/PSP’92 vindt dit oneerlijk en wil dat de provinciale en gemeentelijke overheid een verordening vaststelt waarin een subsidie voor de niet-landelijke partijen wordt geregeld. Ook partijen die niet in de volksvertegenwoordiging zitten, maar wel aan de laatste verkiezingen deelgenomen hebben, tussentijds ook zichtbaar actief zijn en bij de volgende verkiezingen weer deelnemen moeten een kleine subsidie kunnen ontvangen.

De gemeente Nijmegen heeft veel geld onder haar beheer. Het beleid van banken op het punt van arbeidsrechten, gezondheid, transparantie, belasting en corruptie, klimaatverandering, wapens, bonussen, mensenrechten, dierenwelzijn en natuur laat vaak te wensen over, afgaande op de ‘Eerlijke bankwijzer’ van Oxfam Novib, FNV, Milieudefensie, Dierenbescherming, IKV Pax Christi en Amnesty International. Van een overheid mag verwacht worden dat zij (belasting-)geld niet onderbrengt bij een bank die op dergelijke belangrijke thema’s onvoldoende presteert, maar hier op een (maatschappelijk) verantwoorde manier mee omgaat. De gemeente Nijmegen zou haar bankzaken moeten onderbrengen bij banken die op een duurzame en ethische manier handelen.

De ONP/PSP’92 wil een belastingstelsel waarin de minima worden ontzien. De sterkste schouders kunnen zwaardere lasten dragen. Ook de grote bedrijven kunnen hoger worden aangeslagen. Daarbij moeten we wel scherp letten op de concurrentiepositie van de gemeente Nijmegen. De ‘rijken’ en de ondernemers moeten niet wegvluchten uit de stad. Uitdaging blijft dus het zoeken naar de juiste balans.

Toeristenbelasting is voor de recreatieve sector niet goed. De ONP/PSP’92 wil onderzoeken of de gemeente Nijmegen er verstandig aan doet om deze af te schaffen. Toeristen brengen namelijk door hun aanwezigheid geld in de Nijmeegse economie en dat is goed voor de stad.

De ONP/PSP’92 wil het autogebruik tegengaan. Een van de maatregelen is het voeren van parkeerbelasting. We willen echter niet de ondernemers in de binnenstad het werken onmogelijk maken. Te hoge parkeertarieven werken daar echter aan mee. Parkeren mag dus niet te duur worden voor de burger, anders jagen we de consument weg naar de ons omringende gemeenten waar geen of lagere parkeertarieven zijn.

De ONP/PSP’92 wil:
  • De burgers en organisaties meer betrekken bij het vormgeven van de begroting.
  • Een huis aan huis verspreide begrotingskrant.
  • Een dashboard in de begroting en jaarrekening waarop de stand van zaken rondom de belangrijkste issues helder worden gemaakt.
  • Concrete plannen in collegeakkoord en begrotingen, zodat het goed mogelijk is om het College af te rekenen op hun prestaties.
  • De gemeentelijke vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen actief verantwoording laten afleggen aan de gemeenteraad.
  • Exorbitante salarissen voor bestuurders verbieden.
  • Een subsidieregeling voor geregistreerde lokale politieke partijen.
  • Gemeentelijke bankzaken onderbrengen bij een duurzame en ethisch verantwoorde bankinstelling.
  • Een progressief belastingstelsel, waarin de sterke schouders de zwaarste lasten dragen.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij