Economische ontwikkeling
Economisch beleid is een echte regionale zaak. Samen met Arnhem vormt Nijmegen een economische stabiele tandem. Arnhem en Nijmegen vullen elkaar aan. Zo is Arnhem vooral bezig met mode, energie en milieutechnologie, en Nijmegen met name met kennis, gezondheid en innovatie. Nijmegen moet wel zelf stevig economisch beleid voeren. Hierbij mogen we de Brainport Eindhoven en de Greenport Venlo niet uit het oog verliezen. Ook het Duitse achterland mag niet vergeten worden.

De ONP/PSP’92 wil door samen te werken in de triple helix of wel de drie O’s (overheid, onderwijs, ondernemers) zorg dragen voor een concurrerende arbeidsmarkt, vooral waar het gaat om kenniswerkers, zodat ondernemers voor de regio blijven kiezen, dan wel door de kwaliteiten van de regio worden aangetrokken.

Ondernemers die zich in Nijmegen willen vestigen, of al in Nijmegen gevestigd zijn, moeten snel en deskundig geholpen worden. De gemeente dient slagvaardig in te spelen op vragen om medewerking tot vestiging of uitbreiding van bedrijven. Ook moet de gemeente zorgen voor snelle aanpassing van bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen en voor een soepel verloop van andere administratieve en bestuurlijke procedures. Het Bedrijvenloket en de Omgevingsdienst spelen hier een elementaire rol in. Uitgangspunt is de (onnodige) administratieve lastendruk voor ondernemers te voorkomen of op zijn minst terug te dringen.

Nijmegen kent zes bedrijventerreinen: Bijsterhuizen (deels in Nijmegen, deels in Wijchen), Brabantse Poort/Bedrijvenpark Lindenholt, De Grift, Noord- en Oostkanaalhavens, Westkanaaldijk en Winkelsteeg. In totaal gaat het om ruim 450 hectare die ingezet kunnen worden voor bedrijven. Deze bedrijventerreinen kennen een grote variatie qua omvang en karakter. Op Winkelsteeg en het Wijchense gedeelte van Bijsterhuizen is nog terrein uitgeefbaar. Op termijn is ook (weer) uitgifte op De Grift en Noord- en Oostkanaalhavens mogelijk. De uitgifte van bedrijventerrein is sinds de economische crisis fors gedaald. De ONP/PSP’92 maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de bedrijvigheid in Nijmegen, want ieder bedrijf dat failliet gaat betekent ook verlies van arbeidsplaatsen.

Naast de industrie heeft Nijmegen nog drie economische pijlers. De zakelijke dienstverlening (met name de tertiaire sector), de zorg en educatieve sectoren en het midden- en kleinbedrijf. Deze vier pijlers vormen de banenmotor van Nijmegen. De gemeente moet geen zand in deze motor strooien, maar er voor zorg dragen dat deze soepel blijft lopen. Dat betekent: minder regels, minder lasten!

We zijn voor bedrijfsverzamelgebouwen, zoals aan de Graafseweg en de Groenestraat, zodat kleine bedrijfjes toch een eigen kantoor kunnen hebben als werkplek. Daarnaast zijn wij voorstander van Het Nieuwe Werken, het kantoor aan huis. De ontwikkeling van Het Nieuwe Werken is ook goed om de mobiliteitsdruk in de spits tegen te gaan. De gemeente moet bij het vaststellen en handhaven van bestemmingsplannen hier soepel mee omgaan. Zolang er geen overlast is voor de buurt moeten er economische doeleinden in een woonpand kunnen plaatsvinden.

Nijmegenaren zijn ondernemend. Zo zijn er veel ZZP’ers in de stad. Deze zelfstandigen zonder personeel werken vanuit thuis of op flexplekken. De ONP/PSP’92 bepleit dat er meer flexplekken worden gerealiseerd in de stad (zoals de Waarmakerij en het CVJO). ZZP’ers hebben ook behoefte aan ontmoeting met anderen. Wij zien dat er open coffee-uren voor ZZP’ers worden gehouden in Noord, Oud-West, Oost en Dukenburg. Dit particuliere initiatief kan draaien zonder overheidssteun. Wij vinden dat de gemeente (i.c. het bedrijvenloket) regelmatig daar haar oor te luister moet leggen om behoeftes van de ZZP’ers te monitoren.

De ONP/PSP’92 wil dat de Kamer van Koophandel weer een vestiging krijgt of minimaal een open inloopspreekuur in Nijmegen gaat houden. De Kamer is een belangrijke overheidsinstelling voor bedrijven, verenigingen en particulieren. Het filiaal in Arnhem-Olympus heeft geen centrale ligging in Arnhem en is daarom geen volwaardig alternatief.

Ook ondernemers betalen belasting. Ondernemers moeten deze in een keer betalen. Dat vindt de ONP/PSP’92 geen goede zaak. Wij willen ondernemers – net als inwoners van de stad – de mogelijkheid geven om deze in termijnen te betalen.

Zondagsrust is waardevol, of we nu naar de kerk gaan of de zondag anders doorbrengen. Rust is een must. De ONP/PSP’92 wil als partij die in de samenleving staat vrijheid geven aan iedereen. In onze ideale visie zijn alle winkels op zondag gesloten. Echter, we leven in een multiculturele samenleving, waar ook gelovigen een andere rustdag hebben. Hier willen wij ruimte aan geven. Aan de openstelling van supermarkten is kennelijk een behoefte. Zolang werknemers van supermarkten niet gedwongen worden om te werken op hun rustdag – om religieuze redenen of om een andere reden – willen we de evaluatie afwachten die in de zomer 2014 zal verschijnen en in ieder geval tot die tijd voor alle supermarkten een beperkte openstelling op zondag toestaan. Als iedereen de ruimte vindt die hij zoekt is de ONP/PSP’92 tevreden.

Voor een bruisende economie en een goed toeristisch klimaat moet er worden voldaan aan de 3 V’s: vervoer, vertier en verblijf.

Het Huis voor de Binnenstad is nog maar korte tijd actief, maar heeft haar netwerkfunctie inmiddels bewezen. De binnenstadsbelangen worden nu goed behartigd.

De ONP/PSP’92 wil:
 • Op economisch gebied samen blijven werken met Arnhem en daarnaast de economische relatie met Eindhoven en Venlo verstevigen.
 • Met ondernemers, onderwijs en overheid de economie blijvend versterken.
 • Ondernemers moeten zich makkelijk in de gemeente Nijmegen kunnen vestigen en worden ondersteund bij het aanvragen van de nodige vergunningen.
 • Meer gemeentelijke aandacht voor de toekomst van de bedrijven op de Nijmeegse bedrijventerreinen.
 • ZZP’ers faciliteren door flexplekken te realiseren en eventuele wensen te registreren door actief aanwezig te zijn op de Open Coffee’s voor ZZP’ers.
 • De terugkeer van de Kamer van Koophandel in de gemeente Nijmegen.
 • Bedrijfsverzamelgebouwen en werkplekken aan huis stimuleren.
 • Ondernemers de mogelijkheid geven om de OZB in termijnen te betalen.
 • Iedereen het principiële recht van een rustdag geven.
 • Aandacht voor de drie economische V’s: vervoer, vertier en verblijf.
 • Het Huis voor de Binnenstad behouden als netwerkorganisatie.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij