Burgerparticipatie en democratie
Er is een nieuw mode-begrip sinds de laatste Troonrede: de participatiesamenleving. De ONP/PSP’92 is al langer voor een samenleving waar we het met zijn allen doen. Samen de stad besturen is ons ideaal. Een samenspraakproces waar iedereen ruimte krijgt om zijn of haar zegje te doen, waarna de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging toetst op haalbaarheid en wenselijkheid en daarna een besluit neemt. Die droom is nog ver weg in Nijmegen.

De harde realiteit is dat er in Nijmegen soms co-creatieprocessen zijn waar burger en bestuurder samen beleid maken (we noemen de Stadsvisie, de Parkeervisie, de Cultuurvisie…) en er zijn ook vaak zienswijze-rondes, maar nadat je in de inspraakronde als betrokken Nijmeegse burger nog in 3 minuten je standpunt kenbaar mag maken begint het politieke spel. De burger moet dan toekijken aan de zijlijn en ervaart nog te vaak dat met zijn inspraak weinig tot niets gebeurt. De helft van de Nijmeegse bevolking heeft dan ook het gevoel geen invloed te hebben in de lokale politiek. Wij begrijpen dat gevoel.

De Nijmeegse gemeenteraad moet meer tijd en ruimte nemen om over voorstellen en stukken te spreken. Veel zaken worden niet of nauwelijks besproken. Wij staan het Arnhemse vergadermodel voor, waar in een drietrapsraket voorstellen worden besproken (informatief, meningsvormend en besluitvormend). De inspraak vindt plaats in de informatieve fase. Als een fase aan het einde van de beschikbare tijd niet is afgerond wordt de bespreking de week daarna verder voortgezet. Ook kent het Arnhemse model een Vragenhalfuur voor burgers.

Betrokken burgers die zich tot hun gekozen volksvertegenwoordiging wenden krijgen nog heel vaak geen inhoudelijk antwoord op hun vragen, opmerkingen en tips. Dat moet volgens de ONP/PSP’92 anders. Wij bepleiten een raadscommissie voor Verzoekschriften waar brieven aan de gemeenteraad worden besproken en van een inhoudelijke reactie voorzien worden. Er moet een oprecht geïnteresseerd contact en interactie tussen burger en bestuur zijn. Waar we echt iets aan willen doen is het feit dat een kwart van de bevolking zich niet vertegenwoordigd voelt door de gemeenteraad.

De ONP/PSP’92 is voor referenda. Als een groep burgers een geldig referendumverzoek indient moet de gemeenteraad dit verzoek altijd honoreren. Wat PvdA, D66, De Nijmeegse Fractie en Gewoon Nijmegen hebben gedaan rondom het verzoek om een referendum over de toekomst van de Vasim is onbegrijpelijk. De ONP/PSP’92 zal na een referendum de uitslag zwaar meewegen in haar standpuntbepaling.

Burgerparticipatie is belangrijk voor het wederzijds vertrouwen tussen burger en bestuur. Daarnaast levert burgerparticipatie een leefbaardere samenleving op en er zal meer draagvlak ontstaan voor besluitvorming van de overheid. Ook neemt de kwaliteit van de besluitvorming toe door het meenemen van de ervarings- en andere kennis. Wij vinden draagvlakverbetering en inhoudelijke upgrading belangrijke pluspunten.

“Een meedenkende burger is een meehelpende burger”; die basishouding zou de overheid moeten hebben. Dat houdt in dat participerende burgers op een gelijkwaardige wijze gefaciliteerd moeten worden – of zij het gemeentestandpunt delen of niet. Ook na het nemen van een besluit is het goed om contact te hebben en te houden met de burgers – of zij nu voor of tegen het besluit waren. Hierbij geldt het gezegde: “Zonder dwarsliggers kan de trein niet rijden.”

De ONP/PSP’92 is voorstander van agenderingsinstrumenten als de burgerjury of het burgerpanel. Zij kunnen aan de hand van informatie die vanuit de gemeentelijke diensten komt, maar ook vanuit de samenleving, onderwerpen duiden en met een advies agenderen.

Ook willen wij dat er burgerteams komen die de uitvoering van beleidsnota’s of onderdelen daar van kunnen volgen in de uitvoering. Deze burgerteams kunnen worden samengesteld uit deskundigen en gewone burgers.

De ONP/PSP’92 wil drie Stadsdeelcommissies invoeren die het gemeentebestuur kan adviseren. Deze commissies moeten direct door de bewoners worden gekozen.

We willen dat er in ieder collegevoorstel aandacht wordt gegeven aan inspraak en burgerparticipatie via een participatieparagraaf.

Een goed bestuur organiseert haar eigen criticasters. Na de verkiezingen is het gebruikelijk dat de grootste partij de leiding neemt in de formatie. Wij zouden eerst een richtinggevend debat in de gemeenteraad willen zien over de grote lijn die de nieuwe gemeenteraad wil zien. Er kan dan ook een informateur worden benoemd.

De Rekenkamer is een instituut geworden in Nijmegen. Wij hebben veel waardering voor het onderzoekswerk van de Gemeentelijke Rekenkamer. Zij doen onafhankelijke waardevolle aanbevelingen in moeilijke dossiers. De rapporten van de Rekenkamer moeten altijd in de gemeenteraad worden besproken. Het budget voor de Rekenkamer moet op peil blijven.

Naast de Rekenkamer moet er ook een Wetenschappelijk Planbureau komen dat in Nijmegen de functies krijgt die het CPB en de WRR landelijk invult. Dit Planbureau krijgt een onafhankelijke adviesfunctie aan gemeenteraad en College. Een van de taken is het doorrekenen van de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s op de financiële haalbaarheid. Wij hebben aan de gemeenteraad voorgesteld om dit nu al te doen voor deze verkiezingen, maar de andere partijen wilden dit niet.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Meer samenspraak en invloed voor alle burgers bij het formuleren van beleid.
  • Een raadscommissie voor verzoekschriften waarin de gemeenteraad haar ingekomen post bespreekt en beantwoord.
  • Een burgerpanel dat onderwerpen kan agenderen en een burgerteam dat de uitvoering van besluiten kan volgen.
  • Wanneer burgers een geldig referendumverzoek indienen dit honoreren.
  • Drie direct gekozen Stadsdeelcommissies met zwaarwegend adviesrecht.
  • Een door de gemeenteraad benoemde informateur die na een richtinggevend debat een College formeert.
  • De Rekenkamer behouden en haar kwalitatief goede rapporten bespreken.
  • Een Wetenschappelijk Planbureau dat een onafhankelijke adviesfunctie krijgt.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij