Bestuur en Juridische zaken
In de landelijke wetgeving moet het mogelijk worden gemaakt om de gemeenteraad te ontbinden na een val van het College. Op die manier worden nieuwe verkiezingen mogelijk en kunnen burgers opnieuw hun vertegenwoordiging kiezen. Zo worden lokale verkiezingen ook gespreid gehouden en zijn het ook echt verkiezingen voor de lokale bestuurslaag.

De PvdA heeft in de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel ingediend om het aantal raadsleden te verlagen. Vanuit de Gelderse Federatieve Onafhankelijken is de gemeenteraad hierop gewezen. De gemeenteraad krijgt meer en meer taken, maar zou deze met minder mensen moeten vervullen. Ook wordt de kiesdrempel weer verhoogd, wat de pluriformiteit niet ten goede komt. De ONP heeft hier aandacht voor gevraagd en de gemeenteraad heeft ons protest over genomen. De Stadspartij Nijmegen NU heeft een motie waarin de gemeente Nijmegen zich tegen het PvdA-voorstel uitsprak ingediend en deze is aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.

De ONP/PSP’92 is tegen gemeentelijke herindelingen, tenzij dat hier echt praktische redenen voor zijn. Zo heeft de ONP zich met tegenzin voor de fusie van Groesbeek en Millingen aan de Rijn uitgesproken, omdat Millingen aan de Rijn aan de financiële afgrond stond. We zijn tegenstander van het opgaan van de gemeente Ubbergen in deze gemeente.

De ONP/PSP’92 is voor open en transparant bestuur. De Wet Openbaarheid van Bestuur moet eigenlijk overbodig zijn. De gemeente Nijmegen dient haar informatie zelfstandig openbaar te maken.

Specifiek aandachtspunt is de openbaarheid van vergaderingen en vergaderstukken. Bij de bestuursorganen College, Gemeenteraad en Rekenkamer is dit momenteel goed geregeld. De gemeentelijke adviescommissies komen hier nog te kort.

Een bezwaarschrift vormt een belangrijk (nieuw) moment in de gedachtewisseling tussen burger en gemeente over een besluit van de gemeente. De burger kan de juistheid van het besluit aan de orde stellen. De gemeente heeft de kans om eventuele fouten te herstellen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever dat de behandeling van een bezwaarschrift gericht moet zijn op een inhoudelijke heroverweging en niet verengd moet worden tot een toets of het besluit rechtmatig tot stand is gekomen. De bezwaarprocedure biedt daarmee voor zowel gemeente als burger een (nieuwe) kans om een eventueel probleem/conflict op te lossen. De ONP/PSP’92 wil dat de gemeenteraad en het College ook zo naar bezwaarschriften gaat kijken.

Burgers maken niet zomaar bezwaar tegen een besluit van de gemeente. Soms wil een bezwaarmaker de gemeente wijzen op een fout die in zijn ogen is gemaakt. Een andere keer vindt de bezwaarmaker dat de gemeente zich niet goed verplaatst in de omstandigheden waarin hij verkeert. Het doel van een bezwaarmaker kan ook zijn dat de gemeente nog eens goed kijkt of er met een wijziging niet toch (deels) tegemoet kan worden gekomen aan zijn behoeften. Een andere burger kan de bezwaarprocedure gebruiken om de gemeente als scheidsrechter te laten fungeren in een eigenlijk heel andere kwestie. Ook zijn er bezwaarmakers die weliswaar weten dat ze geen kans maken, maar onder het motto ‘niet geschoten is altijd mis’, nog eens hun punt willen maken. En andere mensen maken bezwaar, al treft het hen niet direct, omdat het onderwerp hen nauw aan het hart ligt.

Vanuit welk perspectief de bezwaarmaker ook kijkt naar een besluit van de gemeente; hij heeft recht op een fatsoenlijke behandeling. Burgers hebben niet alleen maar behoefte aan gelijk krijgen, maar ook behoefte aan een luisterend oor en goede communicatie. De ONP/PSP’92 wil hier aandacht voor vragen, zodat burgers met bezwaren het gevoel krijgen dat er echt op een open en eerlijke manier is gekeken naar hun bezwaarpunten.

Bij aantoonbaar en door de bestuursrechter getoetst misbruik van democratische rechten kunnen deze door de gerechtelijke macht worden ingeperkt. We denken dan aan misbruik van de Wet dwangsommen bij niet-tijdig beslissen of aan zeer overmatig veelvuldig een beroep doen op de overheid. Het moet hier dan om puur misbruik gaan en niet om partijpolitieke werkzaamheden of om werkzaamheden gericht op het algemeen nut.

De ONP/PSP’92 vindt vrijheid van meningsuiting een van de belangrijke democratische beginselen. Daartoe dient de gemeente voldoende locaties in de openbare ruimte ter beschikking te stellen. Dit is nu niet het geval. Er zijn geen plaklocaties voor boodschappen met een ideëel karakter in Nijmegen.

De burgemeester schrijft ieder jaar het Burgerjaarverslag. Dit gaat over burgerparticipatie, dienstverlening en rechtsbescherming. Voor ons zijn dit belangrijke thema’s, omdat dit over de manier waarop de stad bestuurd wordt gaat. De Rijksoverheid heeft al een tijdje plannen om dit jaarverslag af te schaffen. Wij bepleiten dat de burgemeester dit verslag vrijwillig blijft opstellen.

Sinds 1999 is de gemeente Nijmegen aangesloten bij de Nationale ombudsman. Daarvoor was het oud-PPR-raadslid Joop de Zeeuw gemeentelijk ombudsman. Sinds de aansluiting bij de Nationale ombudsman is het ombudswerk uit beeld van de gemeenteraad verdwenen. Wij bepleiten dat het Jaarverslag van de Nationale ombudsman, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het bureau van de Nationale ombudsman, besproken wordt in de gemeenteraad.

De ONP/PSP’92 wil dat de Sociale Raadslieden behouden blijven. Burgers moeten juridisch advies kunnen krijgen bij de gemeente. Dit dient ook in de wijken aangeboden te worden. Er is behoefte aan onafhankelijk deskundig advies, omdat veel regels moeilijk te begrijpen zijn.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Openheid van beschikbare documenten en informatie, zonder dat burgers er om hoeven te vragen.
  • Bezwaarmakers het gevoel geven dat er echt naar hun geluisterd is.
  • Plakzuilen en plakborden voor ideële doeleinden, om de vrijheid van meningsuiting in stand te houden.
  • Behoud van het Burgerjaarverslag zodat er gerapporteerd wordt over burgerparticipatie, dienstverlening en rechtsbescherming.
  • Meer feeling bij gemeenteraadsleden met het werk van de Nationale ombudsman.
  • De Sociaal Raadslieden behouden, zodat burgers gratis juridisch advies kunnen vragen bij de gemeente.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij